Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NJOY


1.1.
Werving & selectie is de opdracht waarbij NJOY ten behoeve van
indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor
een opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze(n)
mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert. Van een
succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is sprake
indien een door NJOY bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de
arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins werkzaam wordt
gesteld).


1.2.
De wijze waarop de werving & selectieopdracht door NJOY wordt
uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, de
toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, het honorarium en
eventuele overige gegevens en verplichtingen worden in een
opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.


1.3.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door NJOY
voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van NJOY aan derden bekend te maken. Indien de opdrachtgever geen
overeenkomst aangaat met de kandidaat dient de opdrachtgever de
gegevens te vernietigen. Verder gaat de opdrachtgever akkoord met de
algemene voorwaarden zodra de een betreffende kandidaat wordt
uitgenodigd voor eenkennismaking.


1.4
Opdrachtgever verbindt zich om geen door de Opdrachtnemer ingezette
Kandidaten te benaderen, in dienst te nemen of anderszins buiten
Opdrachtnemer om voor zich te laten werken gedurende de looptijd van
de overeenkomst alsmede binnen een periode van twaalf maanden na het
einde van de opdracht waarvoor de Kandidaat was ingezet, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Dit verbod geldt eveneens voor
Opdrachtgever ten aanzien van aangeboden Kandidaten die door
Opdrachtnemer zijn aangeboden aan Opdrachtgever, zonder dat dit
resulteerde in een opdracht c.q. overeenkomst en ten aanzien van de
Kandidaten met wie Opdrachtgever in contact komt in het kader van de
opdracht (met inbegrip van de precontractuele fase).


1.5.
Indien Opdrachtgever handelt in strijd met het bepaalde in lid 3 en 4,
verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor rechterlijke
matiging vatbare boete van € 10.000,– voor iedere overtreding en €
1.000,– voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt. Bij het uitblijven
van betaling van de boete komen de incassokosten, buitengerechtelijke
kosten en de kosten van een eventuele procedure geheel voor rekening
van Opdrachtgever, zulks met inachtneming van de algemene voorwaarden.


1.6.
De boete genoemd in artikel 1.5 geldt ook in die gevallen dat
Opdrachtnemer een Interim Professional verbonden aan een andere
uitlener doorleent aan een van haar opdrachtgevers en de uitlener tijdens
of 24 maanden na einde van de opdracht direct dan wel indirect die (of
een andere) interim professional voor de opdrachtgever van
opdrachtnemer – zonder tussenkomst van opdrachtnemer – wil laten
werken.


Artikel 2: honorarium


2.1.
NJOY werkt op basis van ‘no cure no pay’, waarbij alleen honorarium
verschuldigd is in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt
verstaan ondertekening arbeidscontract van de door NJOY aangedragen
kandidaat, eventueel op de wijze als bepaald in artikel 2.7, of op basis van
een honorarium dat in rekening wordt gebracht bij een (andere)
succesvolle vervulling.


2.2.
In het geval ‘no cure no pay’ is afgesproken bedraagt bij een succesvolle
vervulling het totale honorarium een percentage van het bruto jaarsalaris
zoals aangegeven in artikel 2.3.


2.3.
Het honorarium bedraagt een percentage van het bruto jaarsalaris op
fulltime basis van de geselecteerde kandidaat bij indiensttreding
gebaseerd op een fulltime dienstverband. Afhankelijk van het vakgebied
zal dit tussen de 20% en 25% liggen. Het precieze percentage zal onderling
worden afgesproken. Onder het bruto jaarsalaris worden eveneens 100%
van de maximaal haalbare provisie en bonus, alsmede vakantiegeld en 13e
maand begrepen. Dit wordt vermeerderd met BTW. Het minimum
honorarium bedraagt € 3350,- exclusief BTW.


2.4.
Het tarief, vermeerderd met BTW, wordt gefactureerd op het moment
dat de arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever en de kandidaat is
getekend of, indien wordt verzuimd de arbeidsovereenkomst tijdig te
tekenen, in de eerste week van de aanstelling van de geselecteerde
kandidaat.


2.5.
De opdrachtgever, is behalve het tarief, aan NJOY verschuldigd alle kosten
die NJOY ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft
gemaakt, voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen NJOY en de
opdrachtgever is overeengekomen.


2.6.
De opdrachtgever is gehouden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
14 dagen na een daartoe gedaan verzoek door NJOY de gegevens te
verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het honorarium en de
startdatum van de door NJOY geselecteerde kandidaat. Indien de
opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is
NJOY gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te
schatten en conform die schatting te factureren.
2.7.
Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt
eveneens begrepen het geval dat een door NJOY aan de opdrachtgever,
voorgestelde kandidaat na 1 maand proeftijd in dienst gaat.


Artikel3:

Betalingstermijn
De betalingstermijn van door NJOY verzonden facturen bedraagt 14 dagen
na factuurdatum. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde
termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere
ingebrekestelling is vereist.


Artikel 4: klachten
Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering en de kwaliteit van de
werkzaamheden van NJOY dienen onverwijld en uiterlijk drie werkdagen
dagen nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt, uitgevoerd zijn
of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan NJOY te
worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat de opdrachtgever
daaraan kan ontlenen, vervalt. Behandeling van tijdig en op de juiste wijze
ingediende klachten zal in overleg tussen opdrachtgever en NJOY
plaatsvinden. Klachten schorten de betalingsverplichting van de
opdrachtgever niet op.


Artikel 5: vertragingsrente en kosten
Indien de opdrachtgever in verzuim is, is zij aan NJOY een direct opeisbare
vertragingsrente verschuldigd conform de wettelijke rente plus twee
procent (art. 6:119 BW) over de verschuldigde hoofdsom per maand,
waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. Alle
kosten van inning en invordering van de factuur, waaronder begrepen
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening
van de opdrachtgever.


Artikel 6: inspanningsverbintenis; exoneratie
NJOY is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te
selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de
beslissing om met een door NJOY geselecteerde kandidaat een
arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze
arbeidsovereenkomst, is de opdrachtgever verantwoordelijk. De
opdrachtgever aanvaardt dat NJOY op geen enkele wijze aansprakelijk is
voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die
NJOY heeft geselecteerd.


Artikel 7: garantieregeling


7.1.
Garantieregelingen zijn uitsluitend van toepassing wanneer deze
uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
Garantieregelingen bestaan altijd uit een regeling waarbij is
overeengekomen dat een gedeelte van het honorarium is verschuldigd op
het moment van indiensttreding van de bemiddelde kandidaat en een
gedeelte dat is verschuldigd na het verstrijken van een vooraf
overeengekomen periode. Dit laatste gedeelte geldt als garantieregeling.
Wanneer de bemiddelde kandidaat na het verstrijken van deze periode
niet meer in dienst is bij opdrachtgever dan is dit laatste gedeelte niet
verschuldigd.


7.2.
De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in
dienst is bij opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben
met veranderende functie-inhoud, reorganisaties, fusies en overnames,
vertrek direct leidinggevende, surseance of faillissement van
opdrachtgever.


Artikel 8: toepasselijk recht bij geschillen


8.1.
De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van
NJOY worden volledig beheerst door Nederlands recht.


8.2.
Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van
de overeenkomst in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen
komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke
rechter te wenden. Geschillen tussen NJOY en opdrachtgever uit hoofde van
het uitvoeren van de opdracht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
te Arnhem, tenzij op grond van dwingend rechtelijke bepalingen een
andere rechter wordt aangewezen.