Algemene voorwaarden NJOY Careers B.V.

Artikel 1
1.1 NJOY Careers B.V. (hierna te noemen “NJOY”) streeft ernaar om de hoogste normen van
dienstverlening te bieden aan opdrachtgevers en uitzendkrachten. Echter, ondanks onze
inspanningen om de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze diensten te waarborgen, kan
NJOY niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, verlies, letsel of kosten
voortvloeiend uit onze dienstverlening, behoudens in gevallen van opzet of grove
nalatigheid van NJOY.
1.2 Voor zover toegestaan door het toepasselijke Nederlandse recht, wijst NJOY alle andere
aansprakelijkheid af, inclusief aansprakelijkheid voor gevolgschade of indirecte schade,
verlies van winst, bedrijfsonderbrekingen of enige andere vorm van schade die voortvloeit
uit of verband houdt met onze dienstverlening.
1.3 De wijze waarop de werving & selectieopdracht door NJOY wordt uitgevoerd, de functie
waarop de opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid van deze Algemene
Voorwaarden, het honorarium en eventuele overige gegevens en verplichtingen worden in
een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.
1.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door NJOY voorgestelde
kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NJOY aan derden bekend
te maken. Indien de opdrachtgever geen overeenkomst aangaat met de kandidaat dient
de opdrachtgever de gegevens te vernietigen. Verder gaat de opdrachtgever akkoord met
de algemene voorwaarden zodra de een betreffende kandidaat wordt uitgenodigd voor
een kennismaking.
1.5 Opdrachtgever verbindt zich om geen door de Opdrachtnemer ingezette Kandidaten te
benaderen, in dienst te nemen of anderszins buiten Opdrachtnemer om voor zich te laten
werken gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede binnen een periode van
twaalf maanden na het einde van de opdracht waarvoor de Kandidaat was ingezet, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Dit verbod geldt eveneens voor Opdrachtgever ten
aanzien van aangeboden Kandidaten die door Opdrachtnemer zijn aangeboden aan
Opdrachtgever, zonder dat dit resulteerde in een opdracht c.q. overeenkomst en ten
aanzien van de Kandidaten met wie Opdrachtgever in contact komt in het kader van de
opdracht (met inbegrip van de precontractuele fase).
1.6 Indien Opdrachtgever handelt in strijd met het bepaalde lid 4 en 5, verbeurt
Opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €
8.000,– voor iedere overtreding en € 1.000,– voor iedere dag dat deze overtreding
voortduurt. Bij het uitblijven van betaling van de boete komen de incassokosten,
buitengerechtelijke kosten en de kosten van een eventuele procedure geheel voor rekening
van Opdrachtgever, zulks met inachtneming van de algemene voorwaarden.
1.7 De boete genoemd in artikel 1.6 geldt ook in die gevallen dat Opdrachtnemer een Interim
Professional verbonden aan een andere uitlener doorleent aan een van haar
opdrachtgevers en de uitlener tijdens of 24 maanden na einde van de opdracht direct dan
wel indirect die (of een andere) interim professional voor de opdrachtgever van
opdrachtnemer – zonder tussenkomst van opdrachtnemer – wil laten werken.


Artikel 2: Controle van Uitzendkrachten
2.1 NJOY verplicht zich ertoe om te allen tijde de kwalificaties, referenties en geschiktheid
van de door ons uitgezonden uitzendkrachten zorgvuldig te beoordelen. We streven ernaar
om uitzendkrachten van de hoogste kwaliteit en geschiktheid aan te bieden aan onze
opdrachtgevers.
2.2 NJOY verwacht dat opdrachtgevers ook hun eigen beoordelingen en controles uitvoeren
met betrekking tot de door ons geleverde uitzendkrachten. De opdrachtgever heeft de
verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige en geschikte werkomgeving voor de
uitzendkrachten.
2.3 NJOY kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige handelingen of
gedragingen van de door ons uitgezonden uitzendkrachten tijdens hun tewerkstelling bij de
opdrachtgever.

Artikel 3: Honorarium
3.1 NJOY werkt op basis van ‘no cure no pay’, waarbij alleen honorarium verschuldigd is in
geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan ondertekening arbeidscontract
van de door NJOY aangedragen kandidaat, eventueel op de wijze als bepaald in artikel 2.7,
of op basis van een honorarium dat in rekening wordt gebracht bij een (andere)
succesvolle vervulling.
3.2 In het geval ‘no cure no pay’ is afgesproken bedraagt bij een succesvolle vervulling het
totale honorarium een percentage van het bruto jaarsalaris zoals aangegeven in artikel 2.3.
3.3 Het honorarium bedraagt een percentage van het bruto jaarsalaris op fulltime basis van
de geselecteerde kandidaat bij indiensttreding gebaseerd op een fulltime dienstverband.
Afhankelijk van het vakgebied zal dit tussen de 20% en 25% liggen. Het precieze percentage
zal onderling worden afgesproken. Onder het bruto jaarsalaris worden eveneens 100% van
de maximaal haalbare provisie en bonus, alsmede vakantiegeld en 13e maand begrepen.
Dit wordt vermeerderd met BTW. Het minimum honorarium bedraagt € ,- exclusief BTW.
3.4 Het tarief, vermeerderd met BTW, wordt gefactureerd op het moment dat de
arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever en de kandidaat is getekend of, indien wordt
verzuimd de arbeidsovereenkomst tijdig te tekenen, in de eerste week van de aanstelling
van de geselecteerde kandidaat. Tarieven worden gecommuniceerd exclusief
eindejaarsuitkering. NJOY heft het recht om wijzigingen in de CAO door te voeren in het
uurtarief en eventuele eenmalige uitkeringen die door de CAO zijn vastgesteld te factureren
aan de Opdrachtgever.
3.5 De opdrachtgever, is behalve het tarief, aan NJOY verschuldigd alle kosten die NJOY ten
behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, voor zover dit uitdrukkelijk
en schriftelijk tussen NJOY en de opdrachtgever is overeengekomen. Tarieven worden
exclusief reiskosten, BTW en vakanties gecommuniceerd.
3.6 De opdrachtgever is gehouden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
een daartoe gedaan verzoek door NJOY de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de
bepaling van het honorarium en de startdatum van de door NJOY geselecteerde kandidaat.
Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is NJOY
gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform
die schatting te factureren.
3.7 Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens
begrepen het geval dat een door NJOY aan de opdrachtgever, voorgestelde kandidaat na 1
maand proeftijd in dienst gaat.


Artikel 4: Betalingstermijn
De betalingstermijn van door NJOY verzonden facturen bedraagt 14 dagen na
factuurdatum. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de
opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.


Artikel 5: Klachten
Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden
van NJOY dienen onverwijld en uiterlijk drie werkdagen dagen nadat de werkzaamheden
waarover geklaagd wordt, uitgevoerd zijn of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd
en schriftelijk aan NJOY te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat de
opdrachtgever daaraan kan ontlenen, vervalt. Behandeling van tijdig en op de juiste wijze
ingediende klachten zal in overleg tussen opdrachtgever en NJOY plaatsvinden. Klachten
schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.


Artikel 6: Vertragingsrente en kosten
Indien de opdrachtgever in verzuim is, is zij aan NJOY een direct opeisbare vertragingsrente
verschuldigd conform de wettelijke rente plus twee procent (art. 6:119 BW) over de
verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand
wordt gerekend. Alle kosten van inning en invordering van de factuur, waaronder begrepen
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de
opdrachtgever.


Artikel 7: Inspanningsverbintenis
NJOY is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten
behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door
NJOY geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de
inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is de opdrachtgever verantwoordelijk. De
opdrachtgever aanvaardt dat NJOY op geen enkele wijze aansprakelijk is voor
tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die NJOY heeft
geselecteerd.


Artikel 8: Garantieregeling
8.1 Garantieregelingen zijn uitsluitend van toepassing wanneer deze uitdrukkelijk en
schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Garantieregelingen bestaan altijd uit een regeling
waarbij is overeengekomen dat een gedeelte van het honorarium is verschuldigd op het
moment van indiensttreding van de bemiddelde kandidaat en een gedeelte dat is
verschuldigd na het verstrijken van een vooraf overeengekomen periode. Dit laatste
gedeelte geldt als garantieregeling. Wanneer de bemiddelde kandidaat na het verstrijken
van deze periode niet meer in dienst is bij opdrachtgever dan is dit laatste gedeelte niet
verschuldigd.
8.2 De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij
opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met veranderende functieinhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende, surseance of
faillissement van opdrachtgever.


Artikel 9: Toepasselijk recht bij geschillen
9.1 De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van NJOY worden
volledig beheerst door Nederlands recht.
9.2 Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de
overeenkomst in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het
ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden.
Geschillen tussen NJOY en opdrachtgever uit hoofde van het uitvoeren van de opdracht
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij op grond van dwingend
recht.